INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

Příčiny fluktuace studentů ošetřovatelství v rezortu zdravotnictví. 

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na výzkumném projektu zabývajícím se národní identifikací nejvýznamnějších faktorů ovlivňující fluktuaci studentů ošetřovatelství v rezortu zdravotnictví v České republice. Než budete souhlasit s účastí, je důležité, abyste si pečlivě přečetli následující informace, které spolu s „Informovaným souhlasem“ popisují účel, metody, přínos a rizika spojená s účastí na výzkumu, který je podporován Národním institutem pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI). 

Cíl a popis studie: Cílem národní studie je identifikovat nejvýznamnější faktory ovlivňující fluktuaci studentů ošetřovatelství v rezortu zdravotnictví v České republice. Posouzením hlavních faktorů pro fluktuaci studentů ošetřovatelství umožní stanovit metodické přístupy a schémata pro podporu udržení (retence) studentů a absolventů ošetřovatelských oborů v budoucnu.

K účasti ve studii jste zváni z důvodu vašeho univerzitního vzdělávání v oboru ošetřovatelství. Projektu se zúčastníte jednorázovým vyplněním dotazníku, v digitální podobě, což vyžaduje časovou dotaci přibližně 10-15 minut.

Možná rizika: Nejsou známa žádná konkrétní rizika spojená s dotazníkovou studií, ale některé informace mohou být citlivé. Na otázku, která je Vám nepříjemná nemusíte odpovídat, ale data budou anonymní a pro kvalitu dotazníkové studie je důležité získat co nejúplnější představu o názorech dotazovaných. V případě nevyplnění některé otázky bude Váš dotazníkový formulář z analýzy vyřazen, aby nedošlo k ovlivnění kvality dat.

Anonymita: Data získaná ve studii jsou přísně anonymní. Dotazníky budete vyplňovat anonymně, bez udání jména či jiného osobního údaje.

 

Možný zisk: Z účasti na výzkumu neplyne žádný přímý finanční zisk. Výsledky studie budou mít vědecký význam a budou z nich pravděpodobně profitovat lidé, nacházející se v podobné životní situaci jako účastníci studie.

Právo vystoupit z účasti ve studii: Respondent má právo ukončit účast ve studii v jakékoliv fázi do doby, než je ukončen anonymizovaný sběr dat pro analýzu. Pokud pro Vás bude vyplňování dotazníku nadměrně zatěžující, odevzdejte jej i jen částečně vyplněný, nebo nevyplněný. Oceníme však co nejvíce poskytnutých informací.

Kontaktní osoby v případě otázek souvisejících s projektem:

Mgr. Denisa Macková, Ph.D. (denisa.mackova@med.muni.cz);

Mgr. Andrea Gilchrist, Ph.D. (andrea.gilchrist@med.muni.cz)